Tài liệu tham khảo

Tài liệu

Hồ sơ năng lực

  1. Cubes Asia profile 2017

Tài liệu tham khảo

  1. Kiến thức về cà phê

Hướng dẫn sử dụng máy Cunill

  1. Máy xay cafe Cunill Kenia-Tron
  2. Máy xay cafe Cunill Space