Xmas Giveaway
Đăng ký tham gia
Đăng ký tham gia 05/12 - 25/12
Công kế kết quả
Công bố kết quả 27/12
Trao thưởng
Trao thưởng 01/01 - 03/01/2020