CÁC CHUỖI CÀ PHÊ NỔI TIẾNG BỊ ĐÁNH BẠI “RÚT LUI” KHỎI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM