Chương trình ĐẤU GIÁ NGƯỢC 2020 - 10h00 Thứ Ba đầu tiên mỗi tháng