ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI CƠ THỂ SAU KHI UỐNG CÀ PHÊ ĐƯỢC 20 PHÚT