Lelit

Thương hiệu Lelit sử dụng tính bền vững không chỉ làm khẩu hiệu mà còn là mục tiêu mà chúng tôi tin tưởng và đó là kim chỉ nam cho tất cả các khoản đầu tư của họ. Tất cả năng lượng điện mà họ sử dụng đều do chính họ sản xuất từ ​​các nguồn tái tạo. Điều này làm giảm đáng kể tác động đến môi trường và giúp giảm chi phí tổng thể.

Chat Facebook messenger