LỊCH SỬ CỦA CƠN SÓNG ĐẦU TIÊN, THỨ HAI, THỨ BA CỦA CÀ PHÊ  - PHẦN I: CƠN SÓNG ĐẦU TIÊN